Pauls tự hào là nhà tài trợ nhiều hoạt động cộng đồng tại Úc